Režim dne

 • průběžně od 6:00 – do 8:00.

(po předchozí domluvě s učitelkami v MŠ lze přivést dítě do MŠ během dne dle potřeby rodiny – viz Vnitřní řád MŠ)

 • pravidelně denně po příchodu dětí do MŠ, a to cca do 8:00 a odpoledne po spánku

 • nepravidelně denně během dne dle momentální situace a individuálních potřeb dětí

 • během dopoledne dle individuálních plánů učitelek, a to buď ve skupinkách či jednotlivě podle zájmu

 • zařazeno nepravidelně (s ohledem na počasí), maximálně však jedenkrát týdně, doba sledování nepřesahuje 25 minut

 • zařazovány v průběhu celého dne, a to při hrách, řízených činnostech, pobytu venku a odpoledních aktivitách, vždy dle potřeb a zájmu dětí – probíhají ve třídě, příležitostně v prostoru chodby, venku (pohybové chvilky, pohybové hry, hry se zpěvem, závodivé hry a volné pohybové využití)

 • využívána zahrada i nejbližší okolí MŠ (les, louka, park) v letních měsících je pravidelně zvlhčováno pískoviště, během dopoledne je dodržován minimálně 1,5 hodinový pobyt venku, pobyt venku je využíván k dalšímu získávání vědomostí a poznatků o okolním světě, k pohybovým aktivitám, ke spontánním hrám apod.

 • děti se postupně ukládají k odpočinku a spánku od 12:30, kdy poslouchají čtenou pohádku od učitelky nebo s CD přehrávače, vstávají ve 14:00. Během této doby se jedenkrát týdně nejstarší dětí účastní výuky anglického jazyka nebo se připravují na vstup do 1.třídy formou didaktických pomůcek, pracovních listů.

 • dopolední svačina – 8:30 – 9:00

 • oběd – 11:30 – 12:00

 • odpolední svačina – 14:30 – 15:00

Svačiny a oběd se podávají samoobslužně, s pomocí učitelky, školnice v prostoru třídy. Děti si po sobě uklízí použité nádobí na určené místo i s pomocí učitelky.

 • nápoje jsou připravovány stále čerstvé, doplňují se podle potřeb dětí, jsou neustále k dispozici při stravování ve třídě (čaj, mléko, bílá káva, kakao) a ve třídě (šťávy – různé kombinace, voda)

 • otužování probíhá podle možností a zdravotního stavu dítěte

 • prováděno pravidelným větráním třídy a herny

 • dostatečným pobytem venku

 • v zimě hry se sněhem

 • přiměřené oblékání dle počasí

 • zařazováno při hrách, TV aktivitách, při spaní, podle potřeby a počasí

 • v době po obědě – 12:00 – 12:30

 • odpoledne od 15:00 – 16:00

 • při potřebě rodičů lze po domluvě s učitelkou vyzvednout dítě i v jinou dobu